Kontrollera din hälsa med en unik teknik – Alfa

Alfa gör analys av hjärt- och hjärnaktivitet.

Övervaka effektiviteten av din terapi. Säkerställ hur olika aktiviteter påverkar din hälsa. Före och Efter

Håll dig uppdaterad  om din hälsa

Analys på 5 minuter

300 hjärtslag är vad om behövs för att samla in information, vilket motsvarar cirka 5 minuter. Du ges 10 fysiologiska indikatorer

Stress Test

Hur din kropp reagerar på fysisk aktivitet och mental stress. Kontrollera balansen i nervsystemet och välj rätt terapi

Energetiska Resurser

Kontrollera cellens energiproduktion och hur energiresurserna används. Observera effekten av en terapi i realtid. Biologisk ålder.

HRV METODIK

300 hjärtslag som ger mycket information

Alfas mätningsmetod sker med ett elektrokardiogram och analyserar hjärtfrekvensvariabiliteten. En hjärtrytm har flera olika intervaller. Varje intervall regleras av olika avdelningar i nervsystemet.Analysen av förhållandet mellan intervaller ger omfattande information om:

  • processer för hjärtfrekvensreglering,
  • det autonoma nervsystemet,
  • rytmerna i hjärnaktiviteten;

Alla system och inre organ i kroppen är synkroniserade

Alfa-komplexet gör det möjligt att upptäcka ett sjukdomstillstånd innan de första symtomen visas.

Kroppens alla system och organ är sammankopplade och synkroniserade, och förändringar i ett organ eller system påverkar alla andra organ och system. Med Alfa -systemet kan vi kontrollera kroppens funktionella tillstånd samt reaktionen från alla system vid olika påfrestningar eller terapier.

 

Unik Teknik

HRV metodiken är den bästa metoden för att upptäcka stress

Den mycket informativa HRV-metoden används inom rymdmedicinen.

HRV: Heart Rate Variability: variabel hjärtrytm, eller föränderlig hjärtrytm. HRV är välkänt för fysiologer i hela världen.

HRV utvecklas sedan 1960, en metod erkänd av The European Society of Cardiology och The North American Society. HRV har många års vetenskaplig forskning bakom sig.

Metoden upptäcker graden av stress hos funktionella system, eller med andra ord, stressnivån.

Alfa är ett professionellt hälsoverktyg som är tillgängligt för alla.

En av den informationsrika Alfas många fördelar är att den är enkel att använda.

Det krävs ingen särskild utbildning för att arbeta med programmet. Alfas hälsokontroll presenterar effekterna av terapeutiska behandlingar i bilder och diagram.

Det rekommenderas att använda Alfa regelbundet för att kontrollera hälsostatusen vid intag av biologiskt aktiva livsmedelstillsatser, vid kroppsrening, terapeutisk fasta, massage och zonterapi.

Hålla handen på pulsen. Användningsområden

En kontinuerlig kontroll av hälsotillståndet är också nödvändigt när man genomför olika kurer för att gå ned i vikt.

Vid användning av fysioterapeutiska apparater tillåter Alfan inte bara övervakning av hälsotillståndet, du kan också välja exponeringstid, varaktighet och frekvens.

Användningen av enheten är effektiv för konstant övervakning av hälsan hos de som regelbundet besöker gym. Regelbundna undersökningar i detta fall gör det möjligt att individuellt välja intensitet och längd av fysisk aktivitet.

Hantera rytmerna i hjärnaktiviteten – ett kraftfullt verktyg för hälsan

Vi vet att meditation aktiverar theta-hjärnrytmen.

Energivisualisering som en form av meditation gör att du kan få tillgång till dina undermedvetna resurser.

För att lära dig detta måste du ha feedback, förstå vad som händer på den högsta nivån av kroppens reglering och hälsan.

Alfa-hälsokontroll låter dig kontrollera hjärnans biologiska aktivitet, vilket innebär att det ger möjlighet att lära sig och medvetet kontrollera hjärnans rytmer och få tillgång till de undermedvetna krafterna.

Alfa- och Thetarytmen är nyckeln till det undermedvetna

För att öka kroppens resurser och för att kroppen ska kunna hantera ett problem är det ska fungera optimalt. Speciellt vid aktiv alfarytm, så synkroniseras kroppens hjärnhalvor och kroppens läkningsförmåga maximeras.

Theta (4-8Hz) markerar djup avslappning/meditation, inlärning, insikt samt tillgång till det omedvetna innehållet i känslor och drömmar. Förekomsten av en viss mängd theta blandat med alfa kan vittna om personlig insikt och kreativitet. Hög thetanivå visar att man har bra kontakt med det undermedvetna.

Alfarytm

Alpha (8-13Hz) Avslappning och medveten uppmärksamhet, kreativitet. Alpha är de mest dominerande av hjärnvågorna. De flesta människor har någon alfa-aktivitet. I synnerhet när de sluter ögonen, slappnar av och vänder

uppmärksamheten inåt, då ökar både alfavågornas förekomst och amplitud. Andningsövningar ger avslappning och ökar alfa-arytmer. Hög alfanivå visar på jämvikt mellan höger och vänster hjärnhalva.

Betarytm

Beta (13-30Hz) Koncentration, tänkande, problemlösning, aktiv uppmärksamhet,
vakenhet. Detta är hjärnvågorna vid normalt vaket tillstånd, associerat med tänkande, problemlösning och aktiv uppmärksamhet riktad mot den yttre världen. Mental spänning, upphetsning och ångest kan öka både amplitud och frekvens hos betavågorna. Hög betanivå visar hög hjärnaktivitet.

Deltarytm

Delta (0,5-4Hz) är mest aktiva när vi sover men aktiveras också vid meditation,
hypnos, läkning och återhämtning. Hög deltanivå visar på passivt tillstånd men kan
även tyda på sömnstörning.

Alfa Möjligheter

Alfa Möjligheter

Kort om Alfa

”ALFA” utför en snabb och objektiv kontroll av klientens tillstånd med hjälp av följande procedurer:

  • Dynamisk observation. Övervakning i realtid
  • Samtidig presentation av resultaten från två undersökningar för jämförande analys
  • Evaluering av det vegetativa systemets tillstånd med hjälp av variationsanalys
  • Evaluering av den hormonella regleringen och organismens energiresurser med hjälp av neurodynamisk analys
  • Evaluering av det psykoemotionella tillståndet med hjälp av kartläggning av hjärnans biorytmer
  • Bedömning av kroppens biologiska ålder och anpassningsförmåga
  • Omfattande funktionell statusbedömning

Spänningsindex

Visar hur ansträngda kroppens reglerande mekanismer är för att leverera syre till cellerna och upprätthålla balansen (homeostasen). Normalvärde: 10-100. Vid olika påfrestningar som överdriven träning, förgiftning av kroppen och åldrandeprocesser ökar detta index, vilket leder till slitage på kroppen.

Vegetativt jämviktsindex

hänger ihop med spänningsindex. Det visar fördelning av jämvikten mellan det
sympatiska och det parasympatiska nervsystemet och i vilken grad det centrala
nervsystemet är involverat i processen. För optimal hälsa bör de Parasympatiska och
Sympatiska nervsystemen hjälpa kroppen i balans.

Den psykoemotionella tillståndets index

Programmet visar vilket psykoemotionell tillstånd som är kopplat till aktuella resultat från mätningen.

Hjärnvågor

Våra hjärnvågor kan liknas vid växlarna i en bil – de är bra för olika uppgifter. Nyckeln är att kunna använda rätt ”växel” vid rätt tillfälle. Det finns ett direkt samband mellan en persons aktivitets- eller uppmärksamhetsnivå och dennes hjärnvågsfrekvens: I normalt vakentillstånd är alla vågor aktiva. Beroende på vad vi gör och i vilket psykoemotionellt tillstånd vi befinner oss, är vissa vågor mer aktiva än andra.

Hormonreglering

Forskning har visat att synkronisering av rytmer och hormonell balans är relaterat till varandra och bättre synkronisering återspeglar därmed en bättre hormonell balans.

Energiresurser

 En av Alfas viktigaste funktioner är att hålla kontroll på kroppens produktion av energi. Så fort man ser att energin inte är tillräcklig pga överträning, stress, fökylning osv så är det motiverat att vidta åtgärder för att återhämta sig och komma tillbaka till normal produktion av energi.

Hälsa Komplexanalys

Det funktionella tillståndets index
Visar tillståndet för kroppens system. Samma värden som indikatorerna på startsidan (EKG) visar. Men här kan man jämföra två olika mätningars värden.
Komplex hälsoindex
Visar totalt hälsoindex när man väger samman de olika värdena.

Resursanalys

Kroppsstyrka
Visar hur laddade dina batterier är, vilken adaptionsförmåga du har. Hur länge dina resurser räcker idag och 10 dagar framåt. Om %- värdet på kroppsstyrka är mindre än värdet på komplex hälsoindex, tyder det på att man lever livet litet för hårt – kör på överväxel, tränar för mycket (tär på sina reserver). Detta kommer på sikt att leda till att hälsoindexvärdet kommer att sjunka.
Gerontologisk kurva
Visar hur din livsrytm ligger till i förhållande till din faktiska ålder.

Programmet ”Alfa Energi”

Programmet ”Alfa Energi”

Kroppens energetiska parametrar

 

För första gången är det nu möjligt att kontrollera kroppens energetiska parametrar genom att avläsa pulsen. Vi kan göra det med den redan kända apparaten Alfa som kontrollerar kroppens fysiologiska parametrar. Nu kan vi mäta energier tack vare informationsteknologier och matematiska analyser gjorda av ryska forskare som hittat samband mellan fysiologiska och energetiska parametrar genom att använda sig av människans puls. På så sätt kan man nu se tillståndet på en människas aura och energetiska centrum, s.k. chakror, samt energimeridianer.

Chakra

Begreppet ”chakra” är ett välkänt begrepp för många och härstammar från den gamla indiska läkartraditionen. Men det är inte många som känner till att chakrorna är nervknutar som kopplar samman kroppens reglerande system, och fungerar inte chakrorna som de ska så kan det uppstå problem i de inre organ som hör till respektive chakra. Pulsen är bunden till nervsystemet och visar sålunda chakrornas tillstånd.

 

Auran

Auran är inget annat än kroppens förmågan att upprätthålla balans och harmoni på alla fysiologiska parametrar, med andra ord – kroppens adaptationsförmåga. Moderna informationsteknologier har nu gjort det möjligt att finna samband mellan nervsystemets funktioner, det hormonella systemet och energimeridianer.

Energimeridianer

Programmet visar vilka meridianer som fungerar sämre och man kan då kontrollera vilken behandling som bäst förbättrar energiflödet i meridianerna. Programmet ”Alfa Energi ” är ett av bästa verktygen som finns för att utvärdera effektiviteten av olika behandlingar, såsom kosttillskott, mentala- och bioenergitekniker.

Alfas stora fördelar

Alfa är ett fantastiskt verktyg som kan användas av vem som helst för att kontrollera:

1. Hälsostatus och i vilket tillstånd dina hälsoresurser befinner sig, eller hur
laddat ditt batteri är
2. effektiviteten av olika behandlingar
3. dosering av olika behandlingar
4. och välja rätt träning
5. och utvärdera olika kostillskott
6. mental aktivitet
7. stresshantering

Speciella andningsövningar som har utvecklats av Människans Resurser AB och är vetenskapligt beprövade som en av de effektivaste och snabbaste sätten att ladda om kroppens batteri, komma i form, återhämta sig och stärka kroppens reglerande mekanismer.